Gå till innehåll

2023 års höstarbetsdag i Eriksvik är avklarad.

 • När: Söndag 2023-10-08
 • Var: Samling vid badplatsen kl 10:00

 • Grillning: Det kom för få, så vi röstade och bestämde att inte lägga tid och resurser på grillning i år.

De grannar som kom tog med glatt humör och verktyg lämpliga för nedanstående uppgifter. 
Då det inte var med är ett tiotal som kom hann vi inte med allt på listan

Grenar och klipp från arbetsdagen lades på hög vid vägen för hämtning med lastbil

Diskutera arbetsdagen i vår Facebookgrupp här

Lekplatsen

 • ✔ Kontrollera lekutrustningen, jämna till sanden
  (ta med: krattor)
 • ✔ Klippa ned parksliden och lägga i svarta sopsäckar (invasiva arter skall lämnas i containern för brännbart på kretsloppscentralen). Sedan ta bort presenningen och lägga på ett nät istället (enligt den här teorin) 
  (ta med: sekatörer, krattor, häcksax?)
 • ✔ Gräva bort sand/jord runt sandlådan så att marken blir i jämnhöjd med övriga gräsmattan, så att det går att köra åkgräsklipparen där. Sanden skall sedan läggas på nätet över parksliden enligt ovan samt användas för att fylla ut och jämna till gräsmattan där det behövs.
  (ta med: spadar, skottkärror)
 • ✔ Klippa in häcken mot brf Lampaffären, det skall vara brett nog för att köra åkgräslipparen mellan sandlådor och häck.
  (ta med: häcksaxar, sekatörer, krattor)
 • ❌ Hamling av bokträden vid vägen (läs på om hamling)
  (ta med: stegar, alla typer av sågar, grensaxar, och sekatörer för att beskära träd)
 • Kontrollera bodens skick och vad som kan/behöver göras
  (ta med: kunskap och intresse av att se till så vi får boden i bra skick igen)

Gångvägen mellan Gösta Ekmans väg (lekplatsen) och Vårvägen

 • Klippa in häcken så att den inte hänger över gångvägen eller skymmer belysningen
  (ta med: sekatörer, sågar, grensågar och grensaxar på skaft)
 • Ta bort träd och sly som växer i diket
  (ta med: sekatörer och sågar, ev. röjsåg)
 • ❌ Placera betonghindren bättre
  (ta med: starka grannar och spett)

Badplatsen

 • Ta bort badstegar och göra rent dem med borste/högtryck
  (ta med: skiftnyckel, nyckel till sliphuset) 
 • Ta bort länsar och göra rent dem
 • Ta ned gungan
 • Kontrollera vattenmätaren, läs av förbrukning och kolla att den sitter åtkomlig så som kommunen kräver
 • ❔ Kontrollera omklädningsrummet, bryggan, flotten, och hopptornet
 • Ta bort duschen
 • Grilla korv

Krattar sanden och tar bort sly på badplatsen gör vi på vårarbetsdagen.

Mvh ETF styrelse 

Antagna på extra föreningsstämma 1983 samt ordinarie föreningsstämma 1984. Stadgarna har reviderats 1990 och 2005.

FIRMA OCH ÄNDAMÅL

§1. Föreningens firma är Eriksviks Tomtägareförening Ek. För.

§2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

 • att Förvalta allt vad som hör till Eriksviks tomtområde såsom allmänningar, parker, bad och båtplats etc. På sådant sätt att intäkterna för upplåtna nyttjanderätter skall bestrida kostnader för gemensamma områdena.
 • att Efter beslut av föreningsstämma utföra annan verksamhet som tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen.

MEDLEMSKAP

§3. Medlem i föreningen kan endast den bliva som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomtområde och ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till styrelsen.

§4. Överlåter medlem sin fastighet upphör han att vara medlem i föreningen. Sålunda avgången medlem ansvarar för alla avgifter som skall utgå å den fastighet överlåtelsen avser till utgång av det räkenskapsår överlåtelsen skett.

§5. Avlider medlem svarar dödsboet på enahanda sätt för ovan nämnda avgifter och inträde dödsboet som medlem i föreningen.

§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen kan uteslutas. Dock skall beslut härom för att äga giltighet vara fattat med minst två tredjedelars röstmajoritet på två efter varandra följande föreningsstämmor.

§7. Den som uteslutits ur föreningen kan beviljas återinträde. Vid sådant återinträde skall betalning ske av all den skuld som förefanns vid uteslutningen.

§8. Medlem äger efter skriftligen gjord ansökan erhålla utträde ur föreningen i och med utgången av det räkenskapsår varunder ansökan gjords.

§9. Medlem som överlåter sin fastighet, utträder ur föreningen eller blir utesluten ur densamma, äger icke återfå några av sina till föreningen erlagda avgifter eller insatser,heller sin eventuella del i föreningens tillgångar,dock med undantag av vad som stadgas i kap. 4 §1 lagen om ekonomiska föreningar.

§10. Medlem äger rätt att vid förfall överlämna till make eller annan anhörig eller till annan medlem i föreningen att utan inskränkning tala och svara för fullmaktsgivaren. Ingen medlem må p.g.a. fullmakt utöva rösträtt för mer än en annan medlem.

INSATSER OCH AVGIFTER

§11. Medlem har att erlägga insats med 500 kronor. Insats skall erläggas med inträde i samband med inträde i föreningen och senast en månad efter anmaning.

§12. Medlem har att erlägga den årsavgift som föreningsstämman eller styrelse bestämmer, dock högst 500 kronor för år.

§13. För utgifter vilka icke lämpligen kunna bestridas ur föreningens kontanta tillgångar äger styrelsen rätt att föreslåföreningsstämman extra uttaxering med högst 200 kronor/år.

§14. För föreningens förbindelser svara medlemmarna endast med föreningens tillgångar.

FÖRENINGSSTÄMMA

§15. Ordinarie föreningsstämma hålles i mars eller april månad.

§16. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Fråga om kallelse behörigen skett.
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 7. Föredragning av ekonomisk rapport.
 8. Föredragning av resultat och balansräkning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Föredragning av årets budget.
 12. Beslut om arvode tillstyrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall, ordförande för kommande tvåårsperiod.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Anmälda ärenden
 16. Övriga ärenden.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet före februari månads utgång.

§17. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill eller då minst tio procent av samtliga medlemmar skriftligen hos styrelsen anhållit därom med uppgift om de ärenden som skall behandlas. Vid extra föreningsstämma skall förekomma endast de ärenden för vilka stämman är utlyst och vilka angivits i kallelsen till densamma.

§18. Kallelse till föreningsstämma, upptagande dagordning skall ske skriftligen genom styrelsens försorg senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma genom brev med posten. Övriga meddelanden delges medlemmarna genom anslag på härför uppsatta anslagstavlor inom området.

§19. Samtidigt med kallelse till ordinarie föreningsstämma skall årsredovisning och revisionsberättelse tillsändas medlemmarna.

§20. Rösträtt på föreningsstämma tillkommer medlem som icke hävdar för oguldna avgifter. Varje medlem äger en röst.

§21. Beslut vid föreningsstämma fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet om ej annorlunda stadgar i lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen må för varje enskilt fall besluta att annan ordning skall gälla.

§22. Vid varje föreningsstämma fört protokoll skall senast två veckor efter stämman hållas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsen och samma tid vara justeringsmännen tillhanda för justering.

STYRELSE OCH REVISORER

§23. Styrelsen har sitt säte i Eriksvik, Nacka Kommun.

§24. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.

§25. Styrelsens ledamöter och ordförande väljs för en tid av två år, växelvis två respektive tre varje år. Första gången avgörs genom lottning vilka två som skall avgå efter ett år. Styrelsesuppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år.

§26. Till styrelsesammanträden skall hela styrelsen kallas av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och eniga om att fatta beslut. Då flerän tre ledamöter är närvarande gäller om styrelsens beslut den mening om vilken de flesta röstande förenat sig. Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande.

§27. Förenings firma tecknas av styrelseledamot eller ordförande var för sig.

§28. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§29. Det åligger styrelsen att vi utgången av varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse vilka ska redovisas på Årsmötet.

§30. Föreningens räkenskaper och årsredovisningen skall vara revisorerna till den 1 februari året efter räkenskapsåret.

§31. Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut om ej denne närvarit vid sammanträdet i fråga och för sin frånvaro anmält giltigt förfall. Fri från ansvar är även den som mot fattat beslut anmält sin reservation.

§32. Styrelsens förvaltning och fören ingens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka väljes på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år, växelvis en varje år. Första gången avgörs genom lottning vem som skall avgå efter ett år.
Revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Till revisor må även den väljas som ej är medlem i föreningen.

§33. Det åligger revisorerna att senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen avlämna revisionsberättelsen med till denna hörande anmärkningar och erinringar. I den angivna revisionsberättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen till eller avstyrkas.

§34. Revisorerna äger ständigt tillgång till föreningens protokoll, räkenskaper och handlingar.

VINSTUTDELNING

§35. Uppkommen vinst skall fonderas eller utdelas till medlemmarna efter beslut av föreningsstämman. Skall utdelning ske skall densamma fördelas lika mellan samtliga föreningens medlemmar.

FÖRENINGENS TRÄDANDE I LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

§36. För beslut i trädande gäller vad som stadgas i II kap. lagen om ekonomiska föreningar.

§37. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan samtliga föreningsmedlemmar.

AVGÖRANDE AV TVIST

§38. Tvister mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan jämte övriga tvister skall avgöras av allmän domstol.

§39. Tvister som ej kunnat lösas mellan styrelsen ena sidan och medlem å andra sidan skall i första hand underställas föreningsstämman för medling.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§40. I allt varom ej här ovan stadgas gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.