Gå till innehåll

2023 års höstarbetsdag i Eriksvik är avklarad.

 • När: Söndag 2023-10-08
 • Var: Samling vid badplatsen kl 10:00

 • Grillning: Det kom för få, så vi röstade och bestämde att inte lägga tid och resurser på grillning i år.

De grannar som kom tog med glatt humör och verktyg lämpliga för nedanstående uppgifter. 
Då det inte var med är ett tiotal som kom hann vi inte med allt på listan

Grenar och klipp från arbetsdagen lades på hög vid vägen för hämtning med lastbil

Diskutera arbetsdagen i vår Facebookgrupp här

Lekplatsen

 • ✔ Kontrollera lekutrustningen, jämna till sanden
  (ta med: krattor)
 • ✔ Klippa ned parksliden och lägga i svarta sopsäckar (invasiva arter skall lämnas i containern för brännbart på kretsloppscentralen). Sedan ta bort presenningen och lägga på ett nät istället (enligt den här teorin) 
  (ta med: sekatörer, krattor, häcksax?)
 • ✔ Gräva bort sand/jord runt sandlådan så att marken blir i jämnhöjd med övriga gräsmattan, så att det går att köra åkgräsklipparen där. Sanden skall sedan läggas på nätet över parksliden enligt ovan samt användas för att fylla ut och jämna till gräsmattan där det behövs.
  (ta med: spadar, skottkärror)
 • ✔ Klippa in häcken mot brf Lampaffären, det skall vara brett nog för att köra åkgräslipparen mellan sandlådor och häck.
  (ta med: häcksaxar, sekatörer, krattor)
 • ❌ Hamling av bokträden vid vägen (läs på om hamling)
  (ta med: stegar, alla typer av sågar, grensaxar, och sekatörer för att beskära träd)
 • Kontrollera bodens skick och vad som kan/behöver göras
  (ta med: kunskap och intresse av att se till så vi får boden i bra skick igen)

Gångvägen mellan Gösta Ekmans väg (lekplatsen) och Vårvägen

 • Klippa in häcken så att den inte hänger över gångvägen eller skymmer belysningen
  (ta med: sekatörer, sågar, grensågar och grensaxar på skaft)
 • Ta bort träd och sly som växer i diket
  (ta med: sekatörer och sågar, ev. röjsåg)
 • ❌ Placera betonghindren bättre
  (ta med: starka grannar och spett)

Badplatsen

 • Ta bort badstegar och göra rent dem med borste/högtryck
  (ta med: skiftnyckel, nyckel till sliphuset) 
 • Ta bort länsar och göra rent dem
 • Ta ned gungan
 • Kontrollera vattenmätaren, läs av förbrukning och kolla att den sitter åtkomlig så som kommunen kräver
 • ❔ Kontrollera omklädningsrummet, bryggan, flotten, och hopptornet
 • Ta bort duschen
 • Grilla korv

Krattar sanden och tar bort sly på badplatsen gör vi på vårarbetsdagen.

Mvh ETF styrelse 

Policy för hantering av ansökan om bygglov samt fastighetsbildning.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14, uppdaterad efter stämma

Ansökan utanför plan gällande boyta/byggyta
Byggnadens storlek är inte en föreningsfråga utan en byggnadslovsfråga.
Dock motsätter sig föreningen annat nyttjande av fastigheten än det som fastställts i plan. (Ex flerfamiljshus, industrietablering.)

Ansökan om bygglov på prickad mark
Prickad mark mot allmänning är inte en föreningsfråga utan byggnadslovsfråga.
Dock motsätter sig föreningen nyttjande av prickad mark om detta direkt inkräktar
på föreningsägd mark.

Ansökan om fastighetsdelning inom/utom plan
Fastighetens storlek är inte en föreningsfråga utan en planfråga.
Styrelsen tillstyrker styckning i enlighet med gällande plan.
Styrelsen yrkar avslag på styckning i strid mot gällande plan.

Policy för nedtagning av träd på allmänning

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

För att ta ned träd på allmänning krävs tillstånd från styrelsen. Medlem som önskar ta ned träd ska skriftligen ansöka om detta till styrelsen.

Enstaka träd
Två ledamöter varav minst en ordinarie, synar trädet samt bifaller/avslår ansökan om nedtagning av enstaka träd. Ledamöterna redogör för fattat beslut vilket tas till protokoll på följande styrelsemöte.

Flera träd
Vid fler träd (mer än två) gäller syn enligt ovan att föredragas vid styrelsemöte för beslut. Vid betydande omfattning gällande trädfällning, > 3 träd, ska ärendet föredragas på årsstämman innan nedtagning kan beviljas.

Fredat område
Urskogen vid Ringleksvägen och Abborrträsk samt föreningsmark vid stranden mot Kilsviken, betraktas som skyddsvärda och gallring här skall ske ytterst varsamt och i föreningens regi.

Ansvar
Vid behov kan fastighetsägare åläggas att på egen bekostnad anlita behörig trädfällare. Omhändertagande av ris efter fällning skall åläggas den som fått tillstånd därtill. Tillståndsägaren är till fullo ansvarig för fällningen.

Tidsbegränsat tillstånd
Tillstånd för nedtagning av träd skall tidsbegränsas till max två månader.

Policy för bidrag till medlem vid röjning av föreningsägd mark, fastighet 1:775

Beslutad av: Styrelsen 2005

Bakgrund
Medlem som önskar främja underhåll av föreningsägd mark är välkommen att göra detta i samråd med Tomtägareföreningens styrelse. Huvudregeln är att kostnader som uppstår i samband med detta arbete erlägges av den enskilde medlemmen.

Ansökan om bidrag
Tomtägareföreningen kan bevilja bidrag för nedlagda kostnader efter utfört och granskat arbete. Föreningens bidrag kan uppgå till max 500 kronor per överenskommen arbetsinsats.

Villkor för utbetalning av bidrag är:

 • att arbetet utförts och granskats av Tomtägareföreningens styrelse
 • att kvitto för erlagd kostnad bifogas ansökan

Policy för eldning av ris på föreningsmark.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

Eldning på föreningsmark får endast ske på tidpunkt och plats som fastställs av styrelsen. Tillstånd beviljas i enlighet med policyn om tillfälligt upplåtande.

Föreningen följer de regler som antagits av Nacka Kommun avseende eldning på allmän plats.
Styrelsen kan begära att ansvarig brandskyddsmyndighet skall godkänna eldningsplats. Ev. kostnad förenat med detta skall erläggas av den som beviljats tillstånd.

Uppläggning av brännbart materiel på avsedd plats inför Valborgsbrasa, får endast ske perioden 1-30 april. Övrig tid får brännbart materiel ej läggas på föreningsmark.

Policy för tillfälligt upplåtande av föreningsmark för privat bruk.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

Kortare nyttjande
Vid behov av tillfälligt nyttjande av föreningsmark t ex vid uppställning av släpvagn, container, tillfälliga byggmassor ska medlemmen skriftligen ansöka om tillstånd från styrelsen.

Två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie har rätt att godkänna tillstånd.

Längre nyttjande
Vid behov av längre nyttjande av föreningsmark t ex båtuppläggning, tillfart till fastighet över föreningsägd mark, byggnad på föreningsmark etc. krävs skriftligt avtal.

Skriftligt avtal föregås av styrelsebeslut. Om styrelsen anser nödvändigt skall tomtgräns mot nyttjandeområde utsättas på nyttjarens bekostnad.
I förekommande fall bör styrelsen begära skriftligt grannsamtycke.

Avtal skrivs per kalenderår och löper 1 år i taget med löpande förlängning om det ej skriftligen sägs upp av endera parten senast 3 månader innan kalenderårets utgång. För båtuppläggning gäller säsongsavtal, dvs
1 oktober till 31 maj.

Avtal tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie.

En årlig kostnad om 40 kr/m2 ska erläggas för nyttjandet.