Gå till innehåll

Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är välkommen att gå in under "kontakta oss" och ansök om medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

Nacka kommun önskar att vi underlättar för snöröjningen och sophämtningen i vinter

Sophämtning och snöröjning går hand i hand och för att det ska fungera vintertid ber vi dig tänka på följande:

 • Vänta om möjligt med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare).
 • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Skotta bort snövallar.
 • Dumpa inte snö från din uppfart på trottoaren eller gatan.
 • Ställ inte kärlen på trottoaren eller vägen utan ställ dem jämsides med infarten eller i grindöppningen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren/vägen snöröjas och då finns risken att kärlen inte kan tömmas.
 • Under vintern är det vanligt att baklastande sopbilar sätts in extra. Därför ska snöröjningen alltid anpassas så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är möjligt.
  Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få snöröjning och sophämtning att fungera smidigt i vinter. Tack för din förståelse!
  Vänliga hälsningar Nacka vatten och avfall AB

För mer information besök Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/sophamtning/infor-sophamtningen/

Policy för hantering av ansökan om bygglov samt fastighetsbildning.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14, uppdaterad efter stämma

Ansökan utanför plan gällande boyta/byggyta
Byggnadens storlek är inte en föreningsfråga utan en byggnadslovsfråga.
Dock motsätter sig föreningen annat nyttjande av fastigheten än det som fastställts i plan. (Ex flerfamiljshus, industrietablering.)

Ansökan om bygglov på prickad mark
Prickad mark mot allmänning är inte en föreningsfråga utan byggnadslovsfråga.
Dock motsätter sig föreningen nyttjande av prickad mark om detta direkt inkräktar
på föreningsägd mark.

Ansökan om fastighetsdelning inom/utom plan
Fastighetens storlek är inte en föreningsfråga utan en planfråga.
Styrelsen tillstyrker styckning i enlighet med gällande plan.
Styrelsen yrkar avslag på styckning i strid mot gällande plan.

Policy för nedtagning av träd på allmänning

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

För att ta ned träd på allmänning krävs tillstånd från styrelsen. Medlem som önskar ta ned träd ska skriftligen ansöka om detta till styrelsen.

Enstaka träd
Två ledamöter varav minst en ordinarie, synar trädet samt bifaller/avslår ansökan om nedtagning av enstaka träd. Ledamöterna redogör för fattat beslut vilket tas till protokoll på följande styrelsemöte.

Flera träd
Vid fler träd (mer än två) gäller syn enligt ovan att föredragas vid styrelsemöte för beslut. Vid betydande omfattning gällande trädfällning, > 3 träd, ska ärendet föredragas på årsstämman innan nedtagning kan beviljas.

Fredat område
Urskogen vid Ringleksvägen och Abborrträsk samt föreningsmark vid stranden mot Kilsviken, betraktas som skyddsvärda och gallring här skall ske ytterst varsamt och i föreningens regi.

Ansvar
Vid behov kan fastighetsägare åläggas att på egen bekostnad anlita behörig trädfällare. Omhändertagande av ris efter fällning skall åläggas den som fått tillstånd därtill. Tillståndsägaren är till fullo ansvarig för fällningen.

Tidsbegränsat tillstånd
Tillstånd för nedtagning av träd skall tidsbegränsas till max två månader.

Policy för bidrag till medlem vid röjning av föreningsägd mark, fastighet 1:775

Beslutad av: Styrelsen 2005

Bakgrund
Medlem som önskar främja underhåll av föreningsägd mark är välkommen att göra detta i samråd med Tomtägareföreningens styrelse. Huvudregeln är att kostnader som uppstår i samband med detta arbete erlägges av den enskilde medlemmen.

Ansökan om bidrag
Tomtägareföreningen kan bevilja bidrag för nedlagda kostnader efter utfört och granskat arbete. Föreningens bidrag kan uppgå till max 500 kronor per överenskommen arbetsinsats.

Villkor för utbetalning av bidrag är:

 • att arbetet utförts och granskats av Tomtägareföreningens styrelse
 • att kvitto för erlagd kostnad bifogas ansökan

Policy för eldning av ris på föreningsmark.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

Eldning på föreningsmark får endast ske på tidpunkt och plats som fastställs av styrelsen. Tillstånd beviljas i enlighet med policyn om tillfälligt upplåtande.

Föreningen följer de regler som antagits av Nacka Kommun avseende eldning på allmän plats.
Styrelsen kan begära att ansvarig brandskyddsmyndighet skall godkänna eldningsplats. Ev. kostnad förenat med detta skall erläggas av den som beviljats tillstånd.

Uppläggning av brännbart materiel på avsedd plats inför Valborgsbrasa, får endast ske perioden 1-30 april. Övrig tid får brännbart materiel ej läggas på föreningsmark.

Policy för tillfälligt upplåtande av föreningsmark för privat bruk.

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14

Kortare nyttjande
Vid behov av tillfälligt nyttjande av föreningsmark t ex vid uppställning av släpvagn, container, tillfälliga byggmassor ska medlemmen skriftligen ansöka om tillstånd från styrelsen.

Två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie har rätt att godkänna tillstånd.

Längre nyttjande
Vid behov av längre nyttjande av föreningsmark t ex båtuppläggning, tillfart till fastighet över föreningsägd mark, byggnad på föreningsmark etc. krävs skriftligt avtal.

Skriftligt avtal föregås av styrelsebeslut. Om styrelsen anser nödvändigt skall tomtgräns mot nyttjandeområde utsättas på nyttjarens bekostnad.
I förekommande fall bör styrelsen begära skriftligt grannsamtycke.

Avtal skrivs per kalenderår och löper 1 år i taget med löpande förlängning om det ej skriftligen sägs upp av endera parten senast 3 månader innan kalenderårets utgång. För båtuppläggning gäller säsongsavtal, dvs
1 oktober till 31 maj.

Avtal tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie.

En årlig kostnad om 40 kr/m2 ska erläggas för nyttjandet.

Antagna på extra föreningsstämma 1983 samt ordinarie föreningsstämma 1984. Stadgarna har reviderats 1990 och 2005.

FIRMA OCH ÄNDAMÅL

§1. Föreningens firma är Eriksviks Tomtägareförening Ek. För.

§2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

 • att Förvalta allt vad som hör till Eriksviks tomtområde såsom allmänningar, parker, bad och båtplats etc. På sådant sätt att intäkterna för upplåtna nyttjanderätter skall bestrida kostnader för gemensamma områdena.
 • att Efter beslut av föreningsstämma utföra annan verksamhet som tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen.

MEDLEMSKAP

§3. Medlem i föreningen kan endast den bliva som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomtområde och ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till styrelsen.

§4. Överlåter medlem sin fastighet upphör han att vara medlem i föreningen. Sålunda avgången medlem ansvarar för alla avgifter som skall utgå å den fastighet överlåtelsen avser till utgång av det räkenskapsår överlåtelsen skett.

§5. Avlider medlem svarar dödsboet på enahanda sätt för ovan nämnda avgifter och inträde dödsboet som medlem i föreningen.

§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen kan uteslutas. Dock skall beslut härom för att äga giltighet vara fattat med minst två tredjedelars röstmajoritet på två efter varandra följande föreningsstämmor.

§7. Den som uteslutits ur föreningen kan beviljas återinträde. Vid sådant återinträde skall betalning ske av all den skuld som förefanns vid uteslutningen.

§8. Medlem äger efter skriftligen gjord ansökan erhålla utträde ur föreningen i och med utgången av det räkenskapsår varunder ansökan gjords.

§9. Medlem som överlåter sin fastighet, utträder ur föreningen eller blir utesluten ur densamma, äger icke återfå några av sina till föreningen erlagda avgifter eller insatser,heller sin eventuella del i föreningens tillgångar,dock med undantag av vad som stadgas i kap. 4 §1 lagen om ekonomiska föreningar.

§10. Medlem äger rätt att vid förfall överlämna till make eller annan anhörig eller till annan medlem i föreningen att utan inskränkning tala och svara för fullmaktsgivaren. Ingen medlem må p.g.a. fullmakt utöva rösträtt för mer än en annan medlem.

INSATSER OCH AVGIFTER

§11. Medlem har att erlägga insats med 500 kronor. Insats skall erläggas med inträde i samband med inträde i föreningen och senast en månad efter anmaning.

§12. Medlem har att erlägga den årsavgift som föreningsstämman eller styrelse bestämmer, dock högst 500 kronor för år.

§13. För utgifter vilka icke lämpligen kunna bestridas ur föreningens kontanta tillgångar äger styrelsen rätt att föreslåföreningsstämman extra uttaxering med högst 200 kronor/år.

§14. För föreningens förbindelser svara medlemmarna endast med föreningens tillgångar.

FÖRENINGSSTÄMMA

§15. Ordinarie föreningsstämma hålles i mars eller april månad.

§16. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Fråga om kallelse behörigen skett.
 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 7. Föredragning av ekonomisk rapport.
 8. Föredragning av resultat och balansräkning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Föredragning av årets budget.
 12. Beslut om arvode tillstyrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall, ordförande för kommande tvåårsperiod.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Anmälda ärenden
 16. Övriga ärenden.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet före februari månads utgång.

§17. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill eller då minst tio procent av samtliga medlemmar skriftligen hos styrelsen anhållit därom med uppgift om de ärenden som skall behandlas. Vid extra föreningsstämma skall förekomma endast de ärenden för vilka stämman är utlyst och vilka angivits i kallelsen till densamma.

§18. Kallelse till föreningsstämma, upptagande dagordning skall ske skriftligen genom styrelsens försorg senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma genom brev med posten. Övriga meddelanden delges medlemmarna genom anslag på härför uppsatta anslagstavlor inom området.

§19. Samtidigt med kallelse till ordinarie föreningsstämma skall årsredovisning och revisionsberättelse tillsändas medlemmarna.

§20. Rösträtt på föreningsstämma tillkommer medlem som icke hävdar för oguldna avgifter. Varje medlem äger en röst.

§21. Beslut vid föreningsstämma fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet om ej annorlunda stadgar i lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen må för varje enskilt fall besluta att annan ordning skall gälla.

§22. Vid varje föreningsstämma fört protokoll skall senast två veckor efter stämman hållas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsen och samma tid vara justeringsmännen tillhanda för justering.

STYRELSE OCH REVISORER

§23. Styrelsen har sitt säte i Eriksvik, Nacka Kommun.

§24. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.

§25. Styrelsens ledamöter och ordförande väljs för en tid av två år, växelvis två respektive tre varje år. Första gången avgörs genom lottning vilka två som skall avgå efter ett år. Styrelsesuppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år.

§26. Till styrelsesammanträden skall hela styrelsen kallas av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och eniga om att fatta beslut. Då flerän tre ledamöter är närvarande gäller om styrelsens beslut den mening om vilken de flesta röstande förenat sig. Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande.

§27. Förenings firma tecknas av styrelseledamot eller ordförande var för sig.

§28. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§29. Det åligger styrelsen att vi utgången av varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse vilka ska redovisas på Årsmötet.

§30. Föreningens räkenskaper och årsredovisningen skall vara revisorerna till den 1 februari året efter räkenskapsåret.

§31. Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut om ej denne närvarit vid sammanträdet i fråga och för sin frånvaro anmält giltigt förfall. Fri från ansvar är även den som mot fattat beslut anmält sin reservation.

§32. Styrelsens förvaltning och fören ingens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka väljes på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år, växelvis en varje år. Första gången avgörs genom lottning vem som skall avgå efter ett år.
Revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Till revisor må även den väljas som ej är medlem i föreningen.

§33. Det åligger revisorerna att senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen avlämna revisionsberättelsen med till denna hörande anmärkningar och erinringar. I den angivna revisionsberättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen till eller avstyrkas.

§34. Revisorerna äger ständigt tillgång till föreningens protokoll, räkenskaper och handlingar.

VINSTUTDELNING

§35. Uppkommen vinst skall fonderas eller utdelas till medlemmarna efter beslut av föreningsstämman. Skall utdelning ske skall densamma fördelas lika mellan samtliga föreningens medlemmar.

FÖRENINGENS TRÄDANDE I LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

§36. För beslut i trädande gäller vad som stadgas i II kap. lagen om ekonomiska föreningar.

§37. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan samtliga föreningsmedlemmar.

AVGÖRANDE AV TVIST

§38. Tvister mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan jämte övriga tvister skall avgöras av allmän domstol.

§39. Tvister som ej kunnat lösas mellan styrelsen ena sidan och medlem å andra sidan skall i första hand underställas föreningsstämman för medling.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§40. I allt varom ej här ovan stadgas gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.